به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سیمان خزر در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ۶۴ میلیارد تومان فروش داشت که حدود ٢٣ میلیارد تومان متعلق به تیر می باشد.