به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان مازندران در ٧ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ٢٣٢ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که حدود ۴٧ میلیارد تومان متعلق به تیر می باشد.