به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمدفروش شرکت سیمان سپاهان در ١٠ ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٩ مبلغ ٣۴۶ میلیارد تومان می باشد که حدود ٣١ میلیارد تومان متعلق به تیر ماه می باشد.