به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمدفروش شرکت سیمان شرق در ١٠ ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٩ مبلغ ٢٧٩ میلیارد تومان می باشد که حدود ٣٧ میلیارد تومان متعلق به تیر ماه می باشد.