به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان لار سبزوار در ١٠ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ٧۵ میلیارد تومان فروش داشت که حدود ١٢ میلیارد تومان متعلق به تیر می باشد.