به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان تهران در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ١٧٩ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که حدود ۵٧ میلیارد تومان متعلق به تیر می باشد.