به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمدفروش شرکت سیمان داراب در ۴ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٩ مبلغ ٧۴ میلیارد تومان می باشد که حدود ٣٢ میلیارد تومان متعلق به تیر ماه می باشد.