در روزهای اخیر هر سهم که در بورس معامله شده ارزشی میانگین حول و حوش ١٩٠٠ تومان داشته است...