به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کاما از فروش ١۵٠٠٠٠٠ سهم شرکت ذوب روی اصفهان به مبلغ ١١۴٨١۵ میلیون ریال با سوداوری ١١۴٣١۵ میلیون ریال خبر داد.