بورس ٢۴ : شرکت سیمان هرمزگان در ۴ ماهه ابتدای سال جاری ١ میلیون و ۴۴٢ هزار و ١٩٠ هزار تن محصول تولید کرد و بالغ بر ٢،٧٠٣ میلیارد ریال درآمد عملیاتی به دست آورد. در قیاس با مدت زمان مشابه سال قبل تولیدات این شرکت حدود ٧ درصد و فروش ریالی ٣٠ درصد افزایش یافته است. اما نکته ای که در گزارش ۴ ماهه ابتدایی عملکرد سال ٩٩ سهرمز به چشم می خورد افزایش سهم صادراتی این شرکت است. در ۴ ماهه اول سال ٩٨ سهم فروش صادراتی سیمان هرمزگان نسبت به کل فروش ١١ درصد بود اما در ۴ ماهه ابتدایی سال جاری سهم فروش صادراتی این شرکت سیمانی به ٢٠ درصد افزایش یافته است.