میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد به یک حد نصاب جدید دست یافت ارزش کل معاملات به حدود ٣۴ هزار میلیارد تومان رسید