مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند شیروان، قوچان و بجنورد امروز برگزار شد.