مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت محصولات پارس امروز به منظور تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه برگزار شد.