به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سهامدار عمده جدید <<مفاخر>> شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات برنامه خود در جهت نحوه اداره شرکت را افشا نمود.