به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فروسیلیس ایران در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ١٠٨ میلیارد تومان فروش داشت که حدود ٣٨ میلیارد تومان متعلق به تیر می باشد.