به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه صنعتی سپاهان در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ۴٣٩ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که حدود ١۵٨ میلیارد تومان متعلق به تیر می باشد.