به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ شرکت غلتک سازان سپاهان حدود ٣٢٢ میلیارد تومان می باشد که حدود ١٠٢ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به تیر می باشد.