به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت دوده صنعتی پارس در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ٨٠ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که حدود ١٩ میلیارد تومان متعلق به تیر می باشد.