به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان حدود ٢٢ میلیارد تومان می باشد که حدود ۶ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به تیر می باشد.