به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع شیمیایی فارس در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ۶۶ میلیارد تومان فروش داشت که حدود ٢٢ میلیارد تومان متعلق به تیر می باشد.