به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی ارومیه در خصوص صورت های مالی منتشر شده توضیحات مهمی منتشر نمود.