مجمع عمومی عادی به طور سالانه نصیر ماشین صبح امروز به منظور بررسی عملکرد سال مالی ٩٨ تشکیل جلسه داد.