به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ شرکت صنایع شیمیایی سینا حدود ٢١ میلیارد تومان می باشد که حدود ٧ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به تیر می باشد.