به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهساز کاشانه تهران در ٧ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ١٣٨ میلیارد تومان از واگذاری پروژه های خود درآمد کسب نمود.