به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهساز کاشانه تهران اعلام داشت این شرکت فاقد هرگونه بدهی مالیاتی است.