به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کربن ایران در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ١٠۴ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که حدود ٣٢ میلیارد تومان متعلق به تیر می باشد.