به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر حدود ٣٠٨ میلیارد تومان می باشد که حدود ١٠٩ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به تیر می باشد.