به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت لعابیران در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ١٧ میلیارد تومان فروش داشت که حدود ۶ میلیارد تومان متعلق به تیر می باشد.