به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کربن ایران در خصوص میزان برآورد بدهی تعهدات آتی (اکچوئری) اطلاعات و توضیحات مهمی را منتشر نمود.