به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه سرمد در خصوص صورت های مالی منتشر شده توضیحات مهمی منتشر نمود.