به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تامین ماسه ریخته گری اعلام نمود پروژه تولید از باطله که اخیراً افتتاح گردیده در تیر ماه سال ١٣٩٩ به صورت تست و تولید آزمایشگاه مورد بهره برداری قرار گرفت و نتایج حاصل از آن بیانگر این است که از هفته اول مرداد ماه امکان تجاری سازی پروژه مذکور میسر می باشد به نحوی که پیش بینی می شود روزانه به صورت میانگین ۵٠ تن به تولید محصولات اضافه خواهد گردید. لذا پیش بینی می شود سود حاصل از تولید از محل باطله های شرکت در سال ١٣٩٩ مبلغی بالغ بر ١٠.۵٠٠ میلیون ریال باشد که به ازای هر سهم ۴٧.٧ ریال (EPS) خواهد شد.