به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک اقتصاد نوین در عملکرد ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ٢٢۶۵ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود که ۶٣۶ میلیارد تومان از این درآمد در همین ماه حاصل شده است. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٢١٨٣ میلیارد تومان رسید که حدود ۶٠۶ میلیارد تومان آن مربوط به ماه تیر می باشد. گفتنی است تراز این بانک در مدت ۴ ماهه ٨٢ میلیارد تومان و تیر ماه حدود ٣٠ میلیارد تومان مثبت بود.