به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت مارگارین در ٧ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ۵۶٢ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٧٠ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.