بورس ٢۴ : شرکت دامداری تلیسه نمونه در دوره سه ماهه ابتدایی امسال عملکرد چندان درخشانی را از خود به نمایش نگذاشت. این شرکت در حالی در بهار سال جاری با شناسایی ۴١٢،١ میلیارد ریال درآمد عملیاتی به سود خالص ۵۴،٢ میلیارد ریالی رسید که در دوره سه ماهه ابتدایی سال ٩٨ حدود ٣٢١،٣ میلیارد ریال درآمد عملیاتی داشت و ۵٠،٧ میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرده بود. حال آن که درآمد عملیاتی و سود خالص سه ماهه ابتدایی سال ٩٧ این شرکت به ترتیب برابر با ١٧٧،۴ میلیارد ریال و ١۶،٣ میلیارد ریال بود. از سوی دیگر بررسی گزارش ۴ ماهه ابتدایی سال جاری تلیسه نشان می دهد که میانگین نرخ فروش گوساله نر که بخش قابل توجهی از درآمدهای این شرکت را تشکیل می دهد، نسبت به ۴ ماهه ابتدایی سال گذشته افت کرده است.