به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت رایان هم افزا در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ۵١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١٧ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ درآمد این شرکت در مدت ۴ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣٨٠ درصد رشد داشته است.