به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک خاورمیانه در عملکرد ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ٩٣٢ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود که ٢٧۵ میلیارد تومان از این درآمد در همین ماه حاصل شده است. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ۵۵۵ میلیارد تومان رسید که حدود ١۵٨ میلیارد تومان آن مربوط به ماه تیر می باشد. گفتنی است تراز این بانک در مدت ۴ ماهه ٣٧٧ میلیارد تومان مثبت و تیر ماه ١١٧ میلیارد تومان مثبت بود.