بورس ٢۴: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برای طرح مالیات بر خانه های خالی نرخی تعیین کرده اند، که اگر در صحن رای بیاورد، صاحبان این خانه ها در تهران باید ۴٠ میلیون تومان مالیات در سال به دولت پرداخت کنند. کارشناسان اقتصادی معتقدند این مبلغ در برابر احتکار مسکن مانع ایجاد خواهد کرد و...

بورس۲۴ : اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برای طرح مالیات بر خانه های خالی نرخی تعیین کرده اند که اگر در صحن رای بیاورد، صاحبان این خانه ها در تهران باید 40 میلیون تومان مالیات در سال به دولت پرداخت کنند.

پایه مالیات در این طرح شبیه پایه مالیات بر خانه های خالی در قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم است با این تفاوت که رقم مالیات در طرح مجلس 10 برابر رقم تعیین شده در قانون سال 1394 است.

پایه این مالیات همان مالیات بر قراردادهای اجاره مسکن است. از آنجا که طی همه سال های گذشته تا کنون صاحب خانه ها برای اجاره داری که انجام می دهند رقمی بابت مالیات بر اجاره به دولت پرداخت می کنند؛ در نتیجه رقم ریالی مالیات بر خانه خالی با آن محاسبات مربوط به مالیات بر اجاره حول و حوش 40 میلیون تومان (رقم میانگین) خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند این مبلغ در برابر احتکار مسکن مانع ایجاد خواهد کرد و 460 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در تهران خیلی زود روانه بازار مصرف (فروش یا اجاره) خواهد شد.

البته برخی معتقدند تعداد خانه های خالی در تهران بیش از این رقم است!