به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت تامین ماسه ریخته گری در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ از فروش محصولات خود حدود١۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ،حدود ۵ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۴ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴٨ درصد رشد داشته است.