به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مارگارین اعلام داشت با توجه به موافقت سهامدار عمده مبنی بر انجام افزایش سرمایه از ٣ محل تجدید ارزیابی دارایی ها (طبقه زمین) ، سود انباشته و آورده نقدی، در نظر دارد گزارش توجیهی افزایش سرمایه از محل سود انباشته تا سقف مبلغ ۴٢٠ میلیارد ریال , آورده نقدی سهامداران تا سقف مبلغ ٢٠٧٨ میلیارد ریال و همچنین از محل تجدید ارزیابی دارایی ( زمین شرکت که گزارش کارشناسی آن نهایتاً طی هفته آتی به این شرکت اعلام خواهد گردید ) را تهیه نماید و پس از تصویب هیئت مدیره جهت اخذ تأییدیه حسابرس مستقل و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مراحل اجرایی آن را نهایی نماید. بدیهی است اخذ مصوبه هیئت مدیره, تأیید گزارش حسابرس مستقل و اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در مراحل مختلف زمانی افشاء و به اطلاع سهامدران محترم خواهد رسید.