به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک اقتصاد نوین تصمیمات اخذ شده در مجمع خود را منتشر نمود.