مجمع بانک اقتصاد نوین امروز برگزار شد. این بانک سودی برای تقسیم نداشت اما خبرهای خوشی به سهامداران داد.