به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک اقتصاد نوین مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه خود را با رعایت برخی شروط، از بانک جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود.