به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان در ٩ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ مبلغ ٧٣٢ ریال به ازای هر سهم سود محقق کرده است که با جهش ١۶٣ درصدی سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه است. گفتنی است افزایش ٣٠درصدی درآمد های عملیاتی عامل اصلی جهش سود در ٩ماهه می باشد.