به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد در ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ مبلغ ۵٧٩ ریال به ازای هر سهم سود محقق کرده است که ١٨١ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. درآمد های عملیاتی در این دوره ٧٧ درصد و سود عملیاتی ١۴٢ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.