به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک اقتصاد نوین در گزارش تفسیری اعلام داشت ، پیش بینی شده است درآمد تسهیلات اعطایی در سال ١٣٩٩ در مقایسه با سال ١٣٩٨ رشد ٧٩درصدی داشته باشد.مجموع درآمد های بانک نیز رشدی معادل ٢٨درصد پیش بینی شده است. گفتنی است مجموع هزینه ها نیز با ٢۵درصد رشد نسبت به سال ١٣٩٨ پیش بینی شده است.