به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک اقتصاد نوین در ٣ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ با یک عملکرد عالی ٣۵ ریال به ازای هر سهم سود محقق کرده است که در دوره مشابه سال گذشته ۶۵ ریال زیان داشت . در این دوره افزایش ٩٢ درصدی جمع درآمد های مشاع و افزایش ۶٩٠ درصدی جمع درآمد ها عامل اصلی رسیدن به سود می باشد.