​مجمع شرکت توسعه اقتصادی آرین با حضور ۶۶ درصد از سهامداران برگزار شد.