به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک خاورمیانه در گزارش تفسیری اعلام داشت ، پیش بینی می شود درآمد تسهیلات اعطایی در ٩ ماهه آتی سال ١٣٩٩ رشدی بالغ بر ١٠۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال ١٣٩٨ را تجربه نماید، گفتنی است سود سپرده گذاری ها و اوراق بدهی نیز در ٩ماه آتی با رشدی معادل ۶۶درصد پیش بینی شده است. هزینه سود سپرده ها نیز در ٩ماه آتی سال ٩٩ با رشد ١٢۴ درصدی نسبت به سال ٩٨ پیش بینی شده است.