به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ بانک خاورمیانه در ٣ ماهه منتهی به خرداد ٩٩ برای هر سهم ١٣٧ ریال سود با سرمایه ١۵٠٠ میلیارد تومان محقق کرد. علت اصلی افزایش ۵٢ درصدی سود بانک در ٣ ماهه نخست سال ٩٩ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ۵٩ درصدی جمع درآمدها و رشد ١٩١درصدی سودحاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها دانست.