به گزارش بورس٢۴، سرمایه گذاری امید بلوک ١۶.٧ درصدی سهام سیمان ساوه را عرضه می کند بدین ترتیب، این بلوک با قیمت پایه هر سهم ١۶٢٢٣ تومان و در تاریخ بیست و هفتم مرداد ماه به فروش می رسد